Skip Navigation LinksAbstract-Format

Özet Düzenleri

Aşağıda hem vaka analizlerinin hem de araştırma özetlerinin hangi düzende yazılması gerektiği verilmiştir.

Vaka Analizleri

Vaka analizlerinde en önemli durum, analizin kayda değer olup olmadığına karar vermektir. Vakanın nadirliği kuşkusuz bu bağlamda değer taşımaktadır, fakat burada önemli olan husus tamamen yeni bir durumu rapor edebilme becerisidir. Bu raporların öğretici bir mesaj vermesi gerekir.

Vaka analizi yapan kişinin raporunun aşağıdaki kriterlerden bir veya birkaçını taşıması gerekmektedir:

- Bir hastalık/durum hakkında farkındalık yaratmak

- Tanısal bir fikir/tez sunmak

- Hastalık tanı ve tedavisinde uygun maliyetli yöntemler geliştirmek

- Bir hastalığın beklenmeyen komplikasyonu ve bu durumla nasıl başa çıkılabileceği hakkında bilgi vermek

Analiz edilen vaka yaygın bir durum olsa bile, hastalığın genellikle önemsenmeyen kısımlarına vurgu yapan analizler de değer taşıyabilmektedir. Analiz sebebi ne olursa olsun, bu analizler öğretici mesajlar vermelidir.

Vaka analiz raporu yazılmadan önce vakanın kısa bir özeti yapılmalı ve bu vakanın sunuma değer olup olmadığına karar verilmelidir. Analiz özgün bir bilgi sunmalıdır, geçmişte analiz edilmiş olgular küçük değişikliklerle tekrar sunulmamalıdır. Örneğin bir kanser türünün geniş çaplı metastaz yapabildiği önceden rapor edilmişse, bu kanserin metastaz yaptığı her yeni bölge için yazılmış raporlar değer taşımamaktadır. Başka bir örnekte; ilaç reaksiyon ve etkileşimleri genellikle rapor değeri taşıyan konular olsa da, ait olduğu gruptaki diğer ilaçların reaksiyonları bilinen bir ilaç üzerine yazılan rapor yine önem taşımamaktadır.

Analizi yapılması planlanan vakanın yukarıdaki açıklamalar neticesinde, özgün ve analize değer olduğuna kanaat getirilirse rapor özeti aşağıdaki başlıklarla yazılmalıdır ve abstract başvurusu 300 sözcüğü geçmemelidir. 

Başlık ve yazar bilgisi: Başlık raporun özeti olma özelliğini taşır ve okuyucuyu konun ilginç ve bilgilendirici olacağına ikna etmelidir. Fakat bilgilendirici olmak adına vakanın her özelliği başlığa yazılmamalıdır. Başlık kısa, açıklayıcı ve ilgi uyandırıcı olmalıdır. Başlığı takiben yazar veya yazarların isimleri ve öğrenim gördükleri/çalıştıkları kurumlar belirtilmelidir.

Giriş: Bu kısım vakayı kısaca tarif eder ve analizin diğer vakalardan farkını ve önemini anlatır. Bu kısım "vaka tanımı" ile birleştirilebilir.

Vaka tanımı: Sırasıyla hasta öyküsü, fizik muayene bulguları, hastanın/hastalığın seyri ve sonuç hakkında bilgi verilmelidir. Verilmek istenen bilgiyle ilşkisiz gereksiz detaylara fazla yer verilmemelidir.

Tartışma: Vakada verilmiş kararların/ yapılmış çıkarımların sebepleri açıklanmalı ve bu çıkarımların öneminden bahsedilmelidir. Mevcut ise, literatürde ilgili kanı ile ilgili destekleyici veya karşıtını savunan görüşlere yer verilmelidir. Yapılan analizde sadece tek bir sonuç sunulsa bile bu sonucun o konuda sunulmuş "ilk" tez olmasına dikkat edilmelidir.

Anahtar kelime:  Araştırmanın temel yönlerini tanımlayan kelimelerdir. 3 anahtar kelime öbeği ile belirtilmelidir.

Özet yazarken kısaltma yapılıyorsa bu kısaltmanın yaygın olarak kullanılıyor olması gerekir, yaygın kullanımı olmayan kısaltmaların ilk kullanımında açıklaması verilmelidir. Özet içerisinde üçten fazla kısaltma kullanmamaya özen gösterilmelidir.


Araştırma Abstract Düzeni

Abstract başvurusu 300 sözcüğü geçmemeli ve Başlık, Giriş, Metodlar, Sonuç, Çıkarım/sonuç/Cevap maddelerini içermelidir.

Başlık: Başlık bilgi verici ve araştırmanın kategorisini belirtici olmalıdır. Yalın bir dil ile yazılmalı ve çok uzun tutulmamalıdır.

Authors (Yazarlar): Tüm yazarların isimlerinin geçtiği bölümdür. Yazar isimleri soyad-ad düzeni ile yazılmalı, yazarların uyruğu parantez içerisinde kısaltma olarak belirtilmelidir.

Giriş: Araştırmanın arka planının okuyucuya sunulduğu, neden bahsi geçen konuda bir araştırma yapıldığının, hangi soruların neden sorulduğunun açıklandığı bölümdür. Araştırmanın hipotezi bu bölümde verilebilir. Okuyucunun ilerleyen bölümde karşılaşacağı anahtar sözcükler bu bölümde okuyucu ile paylaşılmadır.

Metodlar: Araştırmanın yapısının ve sürecinin açıklandığı bölümdür. İstatistiksel veriler ile birlikte bağımlı ve bağımsız değişkenler de bu bölümde okuyucu ile paylaşılmalıdır.

Sonuçlar: Sorulan sorular ve araştırma süreci sonunda elde edilen verilerin okuyucuya sunulduğu bölümdür.

Çıkarım/Sonuç/Cevap: Sorulan sorular ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde yapılan çıkarımların okuyucu ile paylaşıldığı bölümdür.

  1. Öz değerlendirme/Tartışma: Araştırmanın niteliğine göre dahil edilebilecek olan dahil edildiği takdirde araştırmayı etkilemiş olabilecek olan faktörlerin okuyucu ile paylaşıldığı bölümdür. Mümkün oldukça yalın bir dil ile yazılmalı ve kısa tutulmalıdır.

  2. Belirtmeler/Vurgu yapılan noktalar: Araştırmanın ne anlama geldiğinin ve geçerliğinin okuyucu ile paylaşıldığı bölümdür. "İlerleyen zamanda araştıracağımız" "Bu hususu kanıtmalamak üzere yapacağımız" gibi kalıplar kullanılmamalıdır.

Anahtar kelime:  Araştırmanın temel yönlerini tanımlayan kelimelerdir. 3 anahtar kelime öbeği ile belirtilmelidir.